Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarde 1

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Verkoopsvoorwaarde 2

De prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Verkoopsvoorwaarde 3

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Verkoopsvoorwaarde 4

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de aanvang van de prestatie of de dienst en twee derde bij de oplevering of de voltooiing ervan, tenzij anders overeengekomen.

Verkoopsvoorwaarde 5

De leveringstermijn, zoals op de prijsofferte of bestelbon vermeld, wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarde 6

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de levering geschiedt bij de koper, gebeurt dit op kosten en op risico van de koper.

Verkoopsvoorwaarde 7

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Ook moet de koper de goederen in hun staat bewaren.

Verkoopsvoorwaarde 8

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. Indien de eerder aangehaalde wet geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Verkoopsvoorwaarde 9

Domeinnamen, mailboxhostings en andere jaarlijkse contracten zoals o.a. VOIP, Microsoft- of antiviruslicenties dienen uiterlijk 3 maanden voor de start van de volgende verlenging opgezegd worden. Zonder opzegging worden deze stilzwijgend verlengd. Indien de opzegging laattijdig gebeurt behouden wij ons het recht om dit volledig door te rekenen aan de klant.

Verkoopsvoorwaarde 10

Indien de klant eenzijdig de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij reeds gestart zijn aan de goedgekeurde bestelling, behouden wij ons het recht om deze werkuren en eventueel aangekochte materialen door te factureren aan de klant.

Verkoopsvoorwaarde 11

De garantie wordt enkel gewaarborgd door de leverancier. Alle bijkomende diensten die hiervoor dienen uitgevoerd te worden, zijn ten laste van de klant.

Verkoopsvoorwaarde 12

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

Verkoopsvoorwaarde 13

De factuur moet betaald worden binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Bij het niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €25.

Verkoopsvoorwaarde 14

Elk protest tegen de factuur dient schriftelijk, met vermelding van de betreffende factuurnummer, te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Verkoopsvoorwaarde 15

Bij gebrek aan betaling van de factuur de twintigste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Verkoopsvoorwaarde 16

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om enerzijds verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en anderzijds de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Verkoopsvoorwaarde 17

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.