Privacy policy

PRIVACY POLICY – Sinpro BV - Versie: 25/05/2018

Ons Privacybeleid

Hieronder vindt u een samenvatting en meer diepgaande toelichting over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacy respecteren.

Onze contactgegevens ?

Sinpro BV is gevestigd op het volgende adres: Sint-Annaplein 3, 9290 Berlare. Ons BTW-nummer is: BE 0879.580.756.

U kan ons bereiken op:

Welke categorieën gegevens verzamelen wij ?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres...
 • Professionele gegevens, zoals uw functietitel, afdeling of contactgegevens op het werk
 • Dienstgerelateerde gegevens zoals o.a. wachtwoorden, netwerkschema’s (o.a. IP adressen), hardware informatie (o.a. model printer of laptop), licentiesleutels, etc.
 • Uw surfgedrag op onze website, zoals hoe vaak u op een pagina komt, hoe lang u daar blijft, waar u op klikt,...
 • Facturatiegegevens
 • Contractgegevens

Hoe verzamelen wij gegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel (1) vergaard bij contact met u, ofwel (2) door u verstrekt zijn met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel (3) vergaard worden door ons ingevolge uw gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Bij het gebruiken van onze website. Door onze website te bezoeken registreren wij uw surfgedrag, zoals hoe vaak u op een pagina komt, hoe lang u daar blijft, waar u op klikt,...
 • Bij communicatie met ons ontvangen wij van u uw identificatie- en contactgegevens

Hoe gebruiken wij uw gegevens ?

Wij gebruiken uw gegevens:

In het bijzonder verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Om met u te communiceren
 • Om onze website te verbeteren
 • Om onze producten te verbeteren
 • Om uw profiel te bepalen en zo te zorgen dat we gerichte promoties kunnen aanbieden op onze website
 • Om u per e-mail informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als u klant bent of indien u daarom vraagt, bijv. door u in te schrijven op onze nieuwsbrief)
 • Om u aangepaste support te kunnen geven
 • Om onze diensten te kunnen leveren
 • Voor de uitvoering van de onderling overeengekomen contracten
 • Voor directe marketing zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen

Welke derden verwerken uw gegevens ?

Deze derde partijen kunnen uw gegevens ook verwerken:

Wij doen beroep op de volgende bedrijven die uw data verwerken, maar die deze data niet zelf mogen gebruiken:

 • Hosting van onze data en onze website: Digitalocean
 • Koeriers: BPost en DPD

De volgende bedrijven verwerken uw gegevens en kunnen deze zelf ook gebruiken:

 • Microsoft
 • Google / Analytics
 • Social plugins zoals Facebook, LinkedIn, enz.
 • File sharing en backup diensten zoals Acronis, enz.
 • WinBooks
 • Telefonieleveranciers zoals Telenet, 3StarsNet, Intertel en Destiny

Hoe beschermen wij uw gegevens ?

Wij beschermen uw persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

 • Technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, wachtwoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, versleutelde keypass, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • Organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz. Wij kiezen uiteraard steeds voor betrouwbare partners!
 • Maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar verwerken wij uw gegevens ?

De gegevens die u ons bezorgt worden bewaard en verwerkt:

 • Op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU
 • Op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door uw gegevens aan ons over te maken, aanvaardt u dat wij deze op voorvermelde wijzen verwerken.

U beslist over uw gegevens

U kan ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet met ons te delen. Als u hiervoor kiest, kan u blijven gebruik maken van onze website, maar u zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie u bent, waar u bijvoorbeeld moet betalen of delen waarop ingelogd moet zijn.

De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang u op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

U kan vragen dat we uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien u marketinggerichte communicatie van ons ontvangt, kunt u zich steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

 • de uitschrijflink die onderaan elke nieuwsbrief e-mail staat die u van ons ontvangt,
 • het sturen van een e-mail aan info@sinpro.be

De rechten op uw gegevens

U kan uw rechten uitoefenen door ons te mailen op info@sinpro.be .

U heeft het recht op toegang tot de gegevens die wij van u hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • De categorieën van uw persoonsgegevens die wij verwerken,
 • De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken,
 • De categorieën aan derden aan wie wij uw persoonsgegevens overmaken,
 • De termijn gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn bepaald wordt,
 • De andere rechten die u kan uitoefenen aangaande uw gegevens.

We zullen u deze informatie binnen de 30 dagen na uw vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,...), in welk geval we u daarvan informeren.

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben te laten corrigeren. Dit kan u doen door ons een e-mail te versturen naar info@sinpro.be .

U kan zich ertegen verzetten dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook onze derde-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen uw gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om u gerichte publiciteit te laten zien.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en mee te nemen. We kunnen uw gegevens in een gestructureerd bestand aan u bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop u een recht tot toegang heeft (zie hierboven).

U heeft het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om uw gegevens te bewaren indien u klant bij ons bent en wij die gegevens nodig hebben om u te contacteren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens ?

Wij bewaren uw gegevens maar zolang als nodig voor voorgemelde doelen.

Uw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

 • Gegevens bewaard om u nieuwsbrieven te zenden: indien u zichzelf wenst uit te schrijven op onze nieuwsbrieven, zullen wij dit onmiddellijk uitvoeren na het verkrijgen van een e-mail naar info@sinpro.be .
 • De duur gedurende welke cookies op uw computer geplaatst worden, vindt u terug in onze Cookie policy .

We zullen u deze informatie binnen de 30 dagen na uw vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,...), in welk geval we u daarvan informeren.

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën om volgende redenen:

 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren
 • Om u te herkennen
 • Om u gerichte publiciteit te kunnen laten zien
 • Om u toe te laten content van onze website te delen op sociale media

U kunt onze Cookie policy steeds opvragen.

U heeft het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van uw gegevens

U heeft het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van uw gegevens.

Bent u van mening dat wij niet correct omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag wat uw bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten. U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op https://www.privacycommission.be .

U heeft het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van uw gegevens.

Uiteraard hopen wij dat u uw klacht eerst met ons bespreekt, dan kan er eerst samen naar een oplossing worden gezocht.